לכידות קבוצתית

לכידות קבוצתית היא המידה שבה חברי הקבוצה מעוניינים או שואפים להישאר בקבוצה (קרטרייט וזנדר, 1968) או סך כל הכוחות הפועלים על חברי הקבוצה להישאר בה (Johnson & Johnson, 2006; Schachter, 1968). ספרות שדנה בנושא (Levy, 1984) מציינת חמישה מקורות מרכזיים להתגבשותה של הלכידות הקבוצתית: קבלת מענה מספק בקבוצה לצרכיו האישיים של כל משתתף; משיכה של כל משתתף אל הקבוצה כזו, בגלל המשאבים המצויים בתוכה; משיכה של כל משתתף אל חברי הקבוצה האחרים; משיכה של כל משתתף אל העובד הקבוצתי והשפעה של כוחות חיצוניים הדוחפים כל משתתף אל תוך הקבוצה (מתן גיבוי ,סכנה ,איום וכדומה).

לכידות קבוצתית הנה תוצר של תהליכים פנימיים סובייקטיביים שקשה לראותם באופן ישיר. ניתן לצפות ולמדוד רק תופעות אחדות שאנו מניחים כי הן מהוות ביטוי חיצוני של לכידות קבוצתית, כמו למשל נוכחות גבוהה במפגשים, ביטויים של הרגשת "אנחנו", קשרים בין אישיים, הבעות של הנאה וסיפוק, הבעה של רגשות אישיים וחשיפה עצמית, קשר חזק לקבוצה ככלל, ריטואלים קבוצתיים, גבולות קבוצה מוגדרים ואפקטיביות גבוהה של תהליכים קבוצתיים. לכידות מתפתחת עם הזמן: היא נוטה להיות נמוכה בשלבים הראשונים של הקבוצה, להתגבר בשלבי הביניים ולהתפוגג עם סיום התהליך הקבוצתי. לא ניתן להגדיר רמת לכידות אופטימלית שמתאימה לכל סוגי הקבוצות וכל קבוצה זקוקה לרמת לכידות שונה בהתאם למטרותיה. כך למשל, הלכידות שנדרשת לקבוצה טיפולית תהיה בדרך כלל גבוהה מזו הנדרשת לקבוצה משימתית.

קרטרייט, ד., וזנדר, א. (1968). מקורות הדינמיקה הקבוצתית בתוך ד . קרטרייט וא . זנדר ( עורכים). דינמיקה קבוצתית. תל אביב: יחדיו.

יאלום, א., וולשץ, מ. (2006). טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. אור יהודה: מאגנס.

Johnson, d. W., & Johnson, f. p. (2006). Joining together (9th Edition). Boston:Pearson Education

Schachter, S. (1968). Deviation, Rejection and Communication. in D. Cartwright &

A. Zander (Eds.). group dynamics. New York: Harper & Row,165-181.

Northen, H., & Kurland, r. (2001). Social work with groups. New York: Columbia University Press (3th Edition).

Levy, A. (1984). Group Cohesion? Analysis of the Literature and development of a Model for Application in Treatment groups. Unpublished doctoral dissertation. University of Southern California, School of Social Work